Hello Earthlings!

Bạn đã sẵn sàng khám phá Martian chưa?

Thiết kế gọng kính của Martian trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm tới 450 giờ để phù hợp với đặc điểm chung của khuôn mặt người Việt Nam.